! خود را مرتبط کنید

´´!به تنهائی، سریع تر هستیم، ولی با یکدیگر، به پیش میبریم ``

خود را مرتبط کنید! آیا پروژۀ رسانه ای مشابه ای داری (رادیو، ویدیو،چاپ و یا روی خط) ، و هنوز با ما درارتباط .

info[at]colourfulvoices.net :نیستی؟ ما خوشحال میشویم که داستان های تو را منتشر کنیم و با تو آشنا شویم! به ما بنویس

،بگذار که با هم، بیشتر باشیم! شماها یک پروژۀ خبرنگاری گروهی هستید ولی آنهائی که گذشتۀ پناهندگی دارند .

„Colourful Voices„ هنوز با شما همکاری نمیکند؟ ما، روزنامه نگاران و مربی یان رسانه های گروه

تجربیات خود را در ورک شاپ و یا یک مشاوره، با شما تقسیم میکنیم. تماس بگیرید با

Trainer_innen-Kollektiv!


For press requests: presse[at]colourfulvoices.net