ما که هستیم

ما که هستیم

"Colourful Voices"

صدای افغان ها٬ سوریه ایها و نیجره ایها٬ آنهایی که ازفیلیپین و یا از ایران می‌آیند می باشد. به زبانهای عربی و فارسی٬ انگلیسی و فرانسه و هر چه بیشتر به زبان آلمانی. ما معلمین٬ . نجاران٬ دوستاران هیپ هوپ و فعالان سیاسی٬عاشق و مایوس هستیم. هر – یک از ما یگانه میباشد

"Colourful Voices"

در پشت این صداها٬ انسانهایی هستند که میبایستی٬ مکانی را رها کنند٬ که در آن رشد کرده بودند. ما را، تجربۀ نه

.بسیار آسان مهاجرت و رسیدن به آلمان ، پیوند میزند

"Colourful Voices"

ازرادیوهای آزاد٬ از روستوک تا فرای بورگ و از وین تا لوگزامبورگ٬ می آید. ما شبکه ای هستیم٬ از هیئت های

.متفاوت ویرایش٬ هر کدام با دیدگاه و نهوه پخش خود و هر کدام با نکات مهم خود

"Colourful Voices"

در مورد سؤال های بسیار در رابطه با فرار٬ مهاجرت٬ ادغام در جامعه٬ تبعیض نژادی٬ شرکت در مسائل.سیاسی٬ سلامتی

. و نکات قانونی صحبت میکنیم. نهفته در میان موزیک جهانی آلمانی و عربی کلاسیک

"Colourful Voices"

برای همه آنجاست! برای آنهایی که تازه به آلمان وارد شده اند٬ اطلاعات بسیار و متنوع به زبان مادریشان در اختیار میگذارد. در برنامه های پخش ما٬ شنونده های آلمانی منظور٬ دیدگاه و محتویاتی را بدست می آورند٬ که در گزارش .های آلمانی نادر هستند
 

ما می خواهیم خود را در مسایل و گفتمان اجتماعی و سیاسی دخالت داده - و به چشم انداز رسانه‌های آلمانی رنگ

!بیشتری اعطاءکنیم